Bøker

Sosial dumping fra A til Y

En håndbok som gir fagforeningsfolk viktige redskap for å motarbeide sosial dumping i arbeidslivet.
Les mer

Arbeidsmiljøloven

Denne fyldige kommentarutgaven vil være et referanseverk for alt arbeid innen arbeidsmiljølovens områder.
Les mer

Å forstå tallene - Økonomi og regnskapsforståelse for tillitsvalgte

Nesten hver dag opplever engasjerte tillitsvalgte et behov for å kunne mer om økonomi og regnskap. Denne boken er skrevet for å gi dem og andre med samme behov den forståelsen de trenger.
Les mer

Kurs

Nyhet: Fagskole HMS

Studentopptak startet på den første offentlige godkjente fagskole HMS.
Les mer

HMS-Tinget 2014

3. og 4. juni - årets viktigste HMS arrangement?
Les mer

Ny grunnopplæring

AOF lanserte høsten 2012 ny grunnopplæring arbeidsmiljø hvor krav til kvalitet og fleksibilitet står i sentrum.
Les mer

Lover og forskrifter


Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Lovens formål er å sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har.
Les mer

Tobakkskadeloven

Loven har til formål å begrense de helseskader som bruk av tobakk medfører.
Les mer

Ferieloven

Ferieloven gjelder alle som utfører arbeid i annens tjeneste, med unntak av sjøfart og fiske som er regulert i egne forskrifter. Loven kan delvis fravikes ved egne, skriftlige avtaler.
Les mer

"Barnas arbeidsmiljølov"

1. april 2003 trådte et nytt kapittel i opplæringsloven i kraft. Kapitlet har blitt omtalt som "barnas arbeidsmiljølov" og gir alle elever i grunnskoler og videregående skoler lovfestet rett til "eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring".
Les mer


Annonse Annonse Annonse